Kulik System เก้าอี้เพื่อสุขภาพ SPACE (1906)


รูปทรงของเก้าอี้ถูกออกแบบมาให้สอดคล้อยกับกายวิภาคหรือสรีระของมนุษย์ตามแบบธรรมชาติ เพื่อจัดวางท่าทางการนั่งให้อยู่ให้ตำแหน่งที่ถูกต้อง ป้องกันไม่ให้เกิดโรคกระสันหลัง สร้างความมั่นใจด้านสุขภาพและความสะดวกสบายในทุกท่านั่งของคุณ